Rocznik 2021
Wicher historii nie zniszczył pamięci
Udział duchowieństwa z Królestwa Polskiego w powstaniu styczniowym oraz represje popowstaniowe w źródłach z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych : zarys zagadnienia
Polskie wychodźstwo w Danii i jego wkład w podtrzymanie świadomości narodowej, postaw patriotycznych, wiary oraz idei Polski suwerennej wśród młodego pokolenia Polek i Polaków na emigracji
Rzecz o wyobraźni historycznej : ćwiczenia z hermeneutyki
Na radiowej fali : Radio Łódź 1931-2021
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Mimoza w butach z cholewami : wspomnienie o Mai Matusińskiej żołnierzu Armii Krajowej, historyku sztuki oraz jej współczesnych
Brak okładki
Dzienniki. T. 3,
Brak okładki
20 lat Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu 2002-2022
Politechnika Gdańska : uczelnia i ludzie. [T. 2],
Heraldyka episkopatu polskiego w czasach PRL
 
Rocznik 2023
Dziedzictwo kulturowe średniowiecza w powiecie nowosolskim
Rok czterech cesarzy" (68-69 n.e.) : poboczne epizody militarne
Porozumienie Centrum : studium działalności partii i środowiska politycznego
Polacy światu : znani nieznani
Trzy życia Ireny Gelblum
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Rozmowy zagraniczne. Cz. 3: 1980-1997
Brak okładki
Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą
Brak okładki
Wielkie pokuszenie", albo zapomniany fragment "Zniewolonego umysłu" Czesława Miłosza
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność. Praca zbiorowa
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Wańkowicz etnografem?
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Framing the Polish home. Postwar cultural constructions of hearth, nation and self
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Dankens und der Literatur Polens im Exil, Die
Brak okładki
Wspominając Gombrowicza
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Rok 1918 na Podlasiu. Praca zbiorowa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Brak okładki
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Emigracja Wincentego Witosa w Czechosłowacji 1933-1939. Konferencja popularnonaukowa pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki z okazji odsłonięcia obelisku ku czci Wincentego Witosa w Gródku w Republice Czeskiej, 4 X 2003 r
Brak okładki
Na szlaku niepodległości
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Na Libelta 4. Monografia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich