Rocznik 2021
Osada w Dębczynie : ze studiów nad przemianami osadniczymi i kulturowymi na Pomorzu Zachodnim i Przednim u schyłku starożytności
Renesansowe kafle z badań archeologicznych na parceli przy ulicy Wilczej 1-2 w Gdańsku
Działania wojenne gen. Żeligowskiego wobec Litwy : próby rozstrzygnięcia konfliktu przez Ligę Narodów = General Żeligowski's warfare against Lithuania : attempts to resolve the conflict by the League of Nations
Znowu pan tutaj jest" : Karl Gorath (1912-2003)
Brak okładki
Dyplom strażacki
 
Rocznik 2022
Rywalizacja o Ordynację Zamojską w latach 1665-1673
Ziemia Przymierza : geografia i archeologia biblijna w zarysie
Brak okładki
Testamenty i układy majątkowe książąt Lubartowiczów-Sanguszków : wybór tekstów źródłowych z lat 1750-1901 : editio nova
Panoptikum : sztuka, nauka, wyobraźnia : studia ofiarowane profesorowi Andrzejowi Pieńkosowi z okazji 60. urodzin
Acta quae ad vitam S. Clementis Hofbauer referuntur. Fasc. 19,
 
Rocznik 2023
Śnialnia : śląski underground
Starożytność : kalendarium epoki
Zofia Zdziennicka-Bergerowa : wirtuozka cytry, kompozytorka i działaczka społeczna
Nic zwyczajnego : o Wisławie Szymborskiej
Historia Pragi : życiorysami pisana
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Paweł Hertz (1918-2001). Der Hüter des klassischen Reims
Brak okładki
Staropolskie zwierciadło. Dawne widowiska polskie z perspektywy współczesnej. Książka poświęcona pamięci Profesora Juliana Lewańskiego
Brak okładki
My Century. The Odyssey of a Polish Intellectual
Brak okładki
Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej
Brak okładki
La grande tentention. Le drame des intellectueles dans les demiocraties populaires
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939)
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Pod rękę z Gombrowiczem
Brak okładki
Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
Brak okładki
Diabeł w literaturze polskiej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Leopold Skulski - minister spraw wewnętrznych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa: 24 lipca 1920 - 28 czerwca 1921 = Leopold Skulski - the Minister of the Internal Aff airs in the Government of National Defense Led by Wincenty Witos: July 24, 1920 - June 28, 1921
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
Brak okładki
Narodowa demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008). T. 1: Koncepcje - ludzie
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwenci 1955-2012
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
Na Libelta 4. Monografia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Brak okładki
Świętokrzyscy olimpijczycy
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018