Rocznik 2021
Bronowice Polskie (Małe) w okresie staropolskim
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Oświata i szkolnictwo na wsi II Rzeczypospolitej. Najnowsze badania historyków" (26 IX 2017 r.)
Inicjowanie negocjacji tożsamościowych w projektach artystów należących do ZPAF: Andrzeja Różyckiego, Zygmunta Rytki i Stefana Wojneckiego
Rozwój prawa japońskiego od początków państwowości Japonii do rozpoczęcia okresu Edo w 1603 r. : zarys zagadnień
Obraz nauczyciela szkół brackich w XVI-XVII-wiecznej Rzeczypospolitej
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Chorążowie Wojska Polskiego : przemiany w dziejach. T. 1
Twórcze dziedzictwo folklorystyczno-etnograficzne Zygmunta Glogera na tle działalności kulturalno-edukacyjnej "Naszej Niwy"
Brak okładki
Materiały na XXV Konferencję Historyczną "Z dziejów ziemi dobrzyńskiej" w Czernikowie w dniu 15 września 2021 r
Zygmunt II August i kultura jego czasów : w pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie
Film "Życie raz jeszcze" (1964) Romana Bratnego i Janusza Morgensterna jako okaleczona relacja o powojennym losie i politycznych wyborach przedstawicieli pokolenia Kolumbów
 
Rocznik 2023
Broń palna
Świat starych gajówek
Myślenie św. Jana Pawła II o Europie : pamięć - tożsamość - przyszłość
Młynarstwo w dobrach królewskich, kościelnych i szlacheckich w północnych powiatach województwa pomorskiego w latach 1466-1626
Jan Mosdorf (1904-1943) : życie i myśl polityczna
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz i Jan Nowak-Jeziorański - protokół rozbieżności
Brak okładki
Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza. Studia
Brak okładki
Czesław] Miłosz
Brak okładki
Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865. Poprzedzone wspomnieniami osobistymi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedm. i przypisami. T. 1-2
Brak okładki
Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. T. 2
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Język - literatura - folklor
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza
Brak okładki
Gębą stąd
Brak okładki
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Brak okładki
Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
List do ferdydurkistów. Wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Moravský exil polského premiéra Wincenty Witos
Brak okładki
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. T. 1
Brak okładki
Moje wspomnienia. [T.] 1 cz. 1
Brak okładki
Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
Brak okładki
Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-1996
Brak okładki
10 lat działalności Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu