Rocznik 2021
Cmentarz ewangelicko-augsburski w Ozorkowie i pomniki rodziny Schlösserów
System ubezpieczeń i zapomóg dla górników w książańskich kopalniach na tle polityki społecznej Niemiec w latach 1855-1907
Strażniczki" z Pawiaka : Wanda Gawryłow-Jankowska (1907-1994) i Irena Wirszyłło (1903-1944) w świetle dokumentów Komisji Historii Kobiet = "Prison guards" from Pawiak : Wanda Gawryłow-Jankowska (1907-1994) and Irena Wirszyłło (1903-1944) in the light of the documents from the Polish Women's History Commission
Brak okładki
Klasztor franciszkański w Warszawie od okresu kasat carskich po 1939 rok : szkic zagadnień
Tropajony na rzymskich monetach w okresie republiki i wczesnego cesarstwa : kontekst historyczno-typologiczny
 
Rocznik 2022
Akta miasta Kryłowa 1616-1807
Przybysze z zaświatów : uciekinierzy z niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie
Kościoły i ich wyposażenie na terenie miasta oraz gminy Żary : przeszłość - teraźniejszość
Zagadki figury literackiej misteriów "W podziemiach weneckich"
Litwini na Uniwersytecie Dorpackim (Juriewskim) do 1918 roku i ich dalsze losy : słownik biograficzny
 
Rocznik 2023
Augusta de Montléart
Brak okładki
Rechtor z Boguszowic
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Madonny ziemi wrzesińskiej
Historia gminy Wilga
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Brak okładki
Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak
Brak okładki
Pisarz na wygnaniu. Dobre lata
Brak okładki
Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu [1911-2004]
Brak okładki
Staropolskie zwierciadło. Dawne widowiska polskie z perspektywy współczesnej. Książka poświęcona pamięci Profesora Juliana Lewańskiego
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik 1953-1969
Brak okładki
Poszukiwanie realności. Literatura, dokument, Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu
Brak okładki
Dziennik. T. 1: 1953-1956
Brak okładki
Pejzaże kultury. Prace ofiarowane profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin
Brak okładki
Swedish-Polish modernism. Literature, culture. Conference held in Cracow, Poland, april 20-21 2001. Joint Swedish Polish conference entited Swedish Polish modernism - literature, language, culture
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, Waldemar Pawlak - doświadczenia premierowskie. W 125-lecie powstania politycznego ruchu ludowego
Brak okładki
Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Historie stare i nowe. 50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000. Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.)
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Almanach Leżajski