Rocznik 2021
Topos" : pismo literackie, idee, środowisko : studia
Sprawa gen. Mieczysława Norwid-Neugebauera przed Nadzwyczajną Komisją Rewizyjną Sejmu Ustawodawczego RP w 1921 r. i jej reminiscencje
Brak okładki
70-lecie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika : 1947-2017
Związek Harcerstwa Polskiego w kraju w latach 1945-1950
Charles de Hoefern : bliski nieznajomy z Ludwinowa
 
Rocznik 2022
Niedokończone msze wołyńskie
Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918-1945. T. 2, Cz. 1,
Jezuicka Wyższa Szkoła "Ignatianum" w Krakowie (do roku akademickiego 2009-2010)
Brak okładki
Katalog papierów wartościowych dłużnych w Polsce. Cz. 2,
Brak okładki
Gordyjski węzeł sarmackości : eseje
 
Rocznik 2023
Brak okładki
100 lat : historia Naukowego Koła Chemików Wydziału Chemii UAM w Poznaniu 1923-2023
Brak okładki
Książę Bolko I Surowy
Augusta de Montléart
Brak okładki
Rewera : dziesięć pokoleń rodziny od połowy XVIII wieku do 2023 roku
Brak okładki
W stulecie powstania kościoła w Przyworach : zapomniana historia
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wizja wspólnej Europy w esejach Czesława Miłosza z lat 1931-1958 (zarys problematyki)
Brak okładki
Rozmowy polskie 1979-1998
Brak okładki
Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje
Brak okładki
Prasa dawna i współczesna. Praca zbiorowa. Cz. 1-3
Brak okładki
Zostało tylko słowo ... Wybór tekstów o "Kulturze" paryskiej i jej twórcach
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Dankens und der Literatur Polens im Exil, Die
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
Brak okładki
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Brak okładki
Arc és álarcok. Magyarok Gombrowiczról
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
Brak okładki
Publicystyka
Brak okładki
Twórcy niepodległości 1918-1922
Brak okładki
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Brak okładki
Profesorowie i wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach katowickiej Akademii Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946-1996. Szkic monograficzny. 50 lat ZSE
Brak okładki
Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Folia Orientalia