Rocznik 2021
Krzysztofory : zeszyty naukowe Muzeum Historycznego m. Krakowa. [T.] 35 (2017)
Gulczewo w subregionie płockim : historia - ludzie - religia
Wykaz zawartości jednostki archiwalnej "Die Bibliothek des Cistectensklosters zu Priment" : ("Biblioteka klasztoru cystersów w Przemęcie")
Z dziejów bazylianów na monastyrskim wzgórzu koło Werchraty
Polscy imigranci w Stanach Zjednoczonych wobec konfliktu zbrojnego na Kubie w 1898 r. w świetle prasy polonijnej
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Dzieciństwo i wojna : okruchy wspomnień : nieprawdopodobne a jednak
Jan Szczepanik : geniusz, odkrywca i wynalazca
Kazimierz Mikołajczyk : prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lesznie
Relacje ewangelickich Mazurów z katolickimi Kurpiami
Brak okładki
Piękny świat starych zabawek
 
Rocznik 2023
Radzymin 1920 w obronie Odrodzonej : informator wystawy
Wizerunek wiedźmy w piśmiennictwie staropolskim XVI i XVII wieku
Jan Biskupiec z Opatowca (ok. 1377-1452) : dominikanin, spowiednik królewski, biskup chełmski
Brak okładki
Słuchając śpiewu Wisły... : wspomnienia z Zawichostu
Odkryć to, co pozornie znane : megality Pomorza Zachodniego
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Starzec i dziarscy chłopcy
Brak okładki
Confins de l'ancienne Pologne, Les. Ukraine-Lituanie-Biėlorussie XVIe-XXe siėcles
Brak okładki
Czesława Miłosza autoportret przekorny
Brak okładki
Studia onomastyczne i dialektologiczne
Brak okładki
Zbiorowa nieświadomość. Czesław Miłosz
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Pirandello e Gombrowicz. La presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Brak okładki
Gębą stąd
Brak okładki
Życie i twórczość Witolda Gombrowicza (Kielce-Opatów 30 V - 1 VI 1994)
Brak okładki
Kronika Witolda Gombrowicza [1904-1969]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
Brak okładki
Moje z Wierzchosławicami spotkania
Brak okładki
Drugi gabinet Wincentego Witosa (28 V - 15 XII 1923). Geneza, działalność i przyczyny upadku
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną. Materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50 rocznicę śmierci Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Z 75-letnich dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona