Rocznik 2021
Brak okładki
Memoriał polskim ofiarom terroru czerwonego w Gruzji
Nim wybuchło pierwsze powstanie śląskie 1919 roku : teksty źródłowe do genezy i początków konspiracji wojskowej
Współczesne zastosowanie widłaków wymienionych w "Dykcyonarzu roślinnym" Krzysztofa Kluka
Economics
Jan Siokało : tragiczne losy wągrowieckiego starosty
 
Rocznik 2022
Księga pamiątkowa z budowy pomnika w hołdzie majorowi "Hubalowi" Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej
Etnofarmakologia rogu jednorożca
Minął wiek : rys historyczno-wspomnieniowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie
Tradycjonalistyczny wymiar "Nie-boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego
Słownik gwar Lubelszczyzny. T. 10,
 
Rocznik 2023
Rajd nad Nysę Łużycką
Brak okładki
Świątobliwa Ludowika z Kęt
Marian Eile : poczciwy cynik z "Przekroju"
Książka w Prusach Królewskich
Wojciech Korfanty : 1873-1939
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
List do Czesława Miłosza
Brak okładki
Pisarz na wygnaniu. Dobre lata
Brak okładki
Pod okupacją. Listy
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
Brak okładki
Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Pirandello e Gombrowicz. La presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej 28 X 1918 r. w Galicji pierwszego polskiego rządu dzielnicowego
Brak okładki
Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945)
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
Brak okładki
Publicystyka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
10 lat działalności Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Brak okładki
Dziewięćdziesięciolecie] 90-lecie Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim. Praca zbiorowa
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 1 : Berlin 1936 - skoki przez przeszkody
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały