Rocznik 2021
O wołyńskich strzelcach : w setną rocznicę powstania Związku Strzeleckiego na Wołyniu
Historia 2 : podręcznik do szkół ponadpodstawowych : zakres rozszerzony. Cz. 2,
Brak okładki
Muzej Pamâti Sibiri : katalog vystavki
Urząd Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944-1956
Pirandello a Łódź ovvero Adam Hanuszkiewicz mette in scena "Così è (se vi pare)"
 
Rocznik 2022
Wyjdź z domu - miej przodka na kartach tomu : dawna i obecna aktywność obywatelska we wsi Rachcin w świetle relacji, dokumentów, fotografii i wspomnień rodzinnych
Wypadek kolejowy pod Otłoczynem : 1980 rok
100 cudów techniki
Maciej Rataj : przywódca ruchu ludowego, zapomniany mąż stanu II Rzeczypospolitej
Czarny sport, czyste emocje : historia sportu żużlowego w Rybniku 1932-2022
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Zostało tylko słowo ... Wybór tekstów o "Kulturze" paryskiej i jej twórcach
Brak okładki
Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci poety
Brak okładki
Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945-1950
Brak okładki
Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii
Brak okładki
Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Korespondencja Jana Emila Skiwskiego z Melchiorem Wańkowiczem
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Szczecińska kuzynka [Witolda] Gombrowicza
Brak okładki
Gombrowicz, Polish modernism, and subversion of form
Brak okładki
Jaśnie panicz [Witold Gombrowicz]
Brak okładki
Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w przedwojennej Polsce
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej
Brak okładki
Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
Brak okładki
Janina Kupiec (1954-2009) - wierna strażniczka idei Wincentego Witosa
Brak okładki
Historia, polityka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 1: (1918-1945)
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków polskich. Od Chamonix i Paryża do Soczi 1924-2014
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona