Rocznik 2021
Aleksandra Piłsudska (1882-1963) : szkic do emigracyjnej biografii
Jan Ziarnko czy Jean le Grain? : twórczość lwowskiego artysty w XVII-wiecznym Paryżu
Sztuka prowadzenia wojny a początki artylerii ogniowej w "Le livre des fais d'armes et de chevalerie" Christine de Pizan
woman citizen of Poland's transformation period : the image of women in Polish women's press (1989-1992) = Obywatelka transformacji : obraz kobiety na łamach polskiej prasy dla kobiet (1989-1992)
Otoczyć naród swój pięknem..." : dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na tle prądów europejskich
 
Rocznik 2022
Wspomnienia kresowego organisty
Wytwórnia filmów Espe-film - międzywojenne siemianowickie Hollywood
Cerkwie gminy Oleszyce
Lobbyści : zachodni rzecznicy polskiej niepodległości. T. 1,
Brak okładki
Żydzi w Chęcinach
 
Rocznik 2023
Krosno Odrzańskie 1945
Brak okładki
Tajemnice przeszłości
Muzeum Archeologiczne w Wiślicy
Rajd pamięci oddziału porucznika Kazimierza Wiśniewskiego : droga świętego Jakuba "ścieżka powstańców 1863" : Szydłowiec - Wąchock 2023
Brak okładki
Na styku kultur i narodów : galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. T. 50,
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Pisarz na wygnaniu. Dobre lata
Brak okładki
Listy. Listy do różnych adresatów: do Marii i Józefa Czapskich, Jana Kotta, Czesława Miłosza, Marii i Stanisława Stempowskich, Wiktora Weintrauba, Józefa Wittlina
Brak okładki
Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865. Poprzedzone wspomnieniami osobistymi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedm. i przypisami. T. 1-2
Brak okładki
Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 1: Świadectwa i interpretacje
Brak okładki
Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci. Materiały III Międzynardowej Konferencji w Białymstoku, 9-12 IX 1998 w trzech tomach. T. 1: W kręgu spraw historycznych
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
Wańkowicz etnografem?
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Modernism - representations of national culture
Brak okładki
Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii
Brak okładki
Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Teatr Witolda Gombrowicza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Wincenty Witos 1874-1945
Brak okładki
Znane i nieznane epizody pobytu "chłopskiego premiera" Wincentego Witosa w powiecie jarosławskim
Brak okładki
Rok 1918 na Podlasiu. Praca zbiorowa
Brak okładki
Listy
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
Brak okładki
50-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Brak okładki
Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. The Campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały