Rocznik 2021
Z badań nad stosunkiem mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych do historycznego dziedzictwa kulturowego : raport ze spotkań środowiskowych (1995-1996)
Grodziska wczesnośredniowieczne na terenie powiatu koszalińskiego - nowe odkrycia, nowe interpretacje
Proza intelektualna Ireny Krzywickiej
Ruch sportowy w Policji Państwowej w powiecie kaliskim w dwudziestoleciu międzywojennym
Konstanty Wolny : Polak, Ślązak, Patriota
 
Rocznik 2022
Mazurkiewicze z ulicy Saperów 9 w Bydgoszczy : album rodzinny
Tajna misja Jezuitów wśród Unitów podlaskich w latach 1878-1924
Materiały do monografii Wisły
Prekursorzy : dwadzieścia wizji lepszego świata
Metryka józefińska Izdebnika z 1787 roku : efekt pierwszego katastru gruntowego Galicji
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Trzydzieści lat Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
Brak okładki
Mikołaj Kopernik : astronom i ekonomista, 8 marca - 2 lipca 2023, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Brak okładki
Historia : zbiór zadań maturalnych
Edukacja dla pamięci : przekaz wiedzy historycznej w kontekście postaw Polaków wobec ich przeszłości
Człowiek Miron : prywatny portret Białoszewskiego
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Język, literatura i kultura polska w świecie
Nazizm - atrofia pamięci, mowa pamięci : (Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz)
Brak okładki
Polityka pamięci w literaturze polskiej (od przełomu romantycznego). Studia przypadków
Brak okładki
Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku
Brak okładki
Listy Oli Watowej do Czesława Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci poety
Brak okładki
Zielone lata. Maria Jarema, 1908-1958
Brak okładki
Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939)
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe drugie
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1963
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Sto dwadzieścia] 120 lat polskiego ruchu ludowego
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
Leopold Skulski - minister spraw wewnętrznych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa: 24 lipca 1920 - 28 czerwca 1921 = Leopold Skulski - the Minister of the Internal Aff airs in the Government of National Defense Led by Wincenty Witos: July 24, 1920 - June 28, 1921
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
Brak okładki
Wincenty Witos [1864-1945] a Kościół i jego hierarchia
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwenci 1955-2012
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1926-2021 : o wartościach łączących pracowników, absolwentów i studentów
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 2: Berlin 1936, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona