Rocznik 2021
Wnętrze kościoła ewangelickiego jako wyraz konserwatyzmu społecznego szlachty Prus Książęcych = The interiors of a protestant church as a sign of social conservativeness of the nobility in the Duch of Prussia = Das Innere der evangelischen Kirche als Ausdruck des sozialen Konservatismus des herzoglich-preuβischen Adels
Doktor Zbigniew Szczerbik we wspomnieniach
Brak okładki
Pomiędzy Jerozolimą a Cyrhlą : przyczynek do badań nad życiem i twórczością artysty malarza Maksa Hanemana (1882-1942?)
Kronika działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 2016 roku
Krąg rodzinny ks. Andrzeja Chylińskiego (1799-1862), proboszcza parafii Męka w dekanacie sieradzkim
 
Rocznik 2022
Konteksty źródłowe w badaniach filmoznawczych
Stanisław Orzechowski jako pisarz polityczny ze szczególnym uwzględnieniem "Mowy do szlachty polskiej"
Brak okładki
Rafał Lemkin (1900-1959) : przykład moralnego zaangażowania
Melodie drewnianej łyżki : moje wspomnienia 1918-1988
Brak okładki
Masowe wywózki obywateli polskich w głąb sowietów w latach 1940-1941
 
Rocznik 2023
Studia z dziejów katedry na Wawelu
Obowiązkowe i nadobowiązkowe praktyki religijne dorosłych katolików w Polsce w latach 1965-2020 na tle przemian cywilizacyjnych i społecznych : studium socjograficzne
Władysław Łokietek
Rosja i ZSRR : krótka historia imperium bezprawia
Brak okładki
W służbie wsi i narodu : zarys dziejów Szkoły Podstawowej w Dziembowie
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Polityka pamięci w literaturze polskiej (od przełomu romantycznego). Studia przypadków
Polscy Nobliści. Stulecie przyznania pierwszej Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie. Dwudziesta rocznica przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. Materiały pokonferencyjne, 8-9 grudnia 2003 r., Pałac Staszica
Brak okładki
Granit i tęcza. Dzieła i osobowość Józefa Czapskiego [1896-1993]
Brak okładki
Listy 1944-1981
Brak okładki
Sendung und Dichtung. Adam Mickiewicz in Europa
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Norwid mniej znany - przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 3
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Janina Kupiec (1954-2009) - wierna strażniczka idei Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
Brak okładki
Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Aude aliquid dignum. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 1 : Berlin 1936 - skoki przez przeszkody
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche