Rocznik 2021
Najnowsze odkrycia stanowisk o własnej formie krajobrazowej z ziemi suwalskiej i augustowskiej
Partii portret nieoczywisty : filmowe opowieści o Lechosławie Goździku, Leonardzie Borkowiczu i Toni Lechtman = The party's unobvious image : film stories about Lechosław Goździk, Leonard Borkowicz, and Tonia Lechtman
Brak okładki
Okruchy wspomnień po czasie
Ks. Grzegorz Augustynik i jego "anonimowa" broszura "Ciekawa historia o księżach katolickich" : przyczynek do dziejów polemiki katolicko-mariawickiej w Królestwie Polskim na początku XX wieku = Rev. Grzegorz Augustynik and his "anonymous" brochure "An interesting story. On Catholic priests." : remarks on the history of Catholic-mariavite polemics in the Kingdom of Poland in the early 20th century
O Józefie Piłsudskim
 
Rocznik 2022
Było, minęło, zostało w pamięci
Prezydent Gabriel Narutowicz - wybór i przekazanie władzy
Brak okładki
Veni Pater pauperum : duchowe i materialne dziedzictwo Zakonu Ducha Świętego de Saxia w Polsce : katalog wystawy
Realizm - walka klasowa - postęp, czyli O socrealistycznej koncepcji historii sztuki : (socrealistyczna historia sztuki jako instytucja totalna?)
Parafia św. Józefa Robotnika w Czarkowie : historia i współczesność
 
Rocznik 2023
55 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej 1968-2023 : księga Jubileuszowa
Brak okładki
Legendy rodzą się za dnia : Roman Greń, ks. Ludwik Lasota, Jan Dzida, Kazimierz Pudełko, Hermina i Edward Przemykowie, Barbara i Piotr Ferfeccy, Urszula Szuścik
Kult świętego Huberta w Małopolsce
Hugo Kołłątaj jako duchowny : w 250. rocznicę papieskiej nominacji kleryka Kołłątaja na kanonię katedry krakowskiej
Pińskie błota : natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia
Brak okładki
Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române
Brak okładki
Abecadło Miłosza
Brak okładki
Dedecius - Miłosz. Listy 1958-2000
Brak okładki
Czesława Miłosza autoportret przekorny
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym
Brak okładki
Mrożek w odsłonach. 39 opowieści z różnych miejsc i czasów
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura, historia, kultura, sztuka
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
Brak okładki
Idea Polski Ludowej w myśli politycznej Wincentego Witosa i Stanisława Thugutta
Brak okładki
Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin
100. rocznica zwycięskiej wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 : dokonania Rządu Obrony Narodowej i jego premiera Wincentego Witosa
Brak okładki
Wierzchosławice. Dzieje wsi i gminy
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
Brak okładki
Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000. Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.)
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946-1996. Szkic monograficzny. 50 lat ZSE
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Almanach Leżajski
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)