Rocznik 2021
Armia polska w Prusach w latach 1830-1833
Kostrzyniacy w Powstaniu Wielkopolskim
Krajowiec Ludwik Abramowicz (1879-1939) i kwestia białoruska na łamach "Przeglądu Wileńskiego" (1921-1938)
Between Marius, Cinna and Sulla : the role of the Valerii Flacci in the Roman Republic in the eighties of the 1st century BC
Argumenta Historica : czasopismo naukowo-dydaktyczne. Nr 8 (2021)
 
Rocznik 2022
Tajemnice z muzealnej półki
Kościoły drewniane na Śląsku
Brak okładki
Zbrodnia lubińska : wystawa stała
Wędrówki dalekie i bliskie : dziedzictwo kulturowe gminy Kłaj
NSZZ "Solidarność" w narracjach profesjonalistów i uczestników ruchu
 
Rocznik 2023
Stali na straży harcerskich ideałów : wybitni instruktorzy rybnickiego Hufca
Historia zapomnianego lotniska : lotnictwo w Koszalinie 1912-1945
Brak okładki
Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1963-2023 : księga jubileuszowa
Prymas Stefan Wyszyński i Episkopat Polski
Polska wolna i samorządna : w 30-lecie utworzenia regionalnych izb obrachunkowych
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wilno Jerozolimą było. Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze [ur. 1913]
Brak okładki
Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku
Brak okładki
book of the Grand Duchy of Lithuania. Knìga Vâlìkaga Knâstva Lìtoŭskaga. Letuvos Didžiosios Kunigaikštytés knyga. Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego, The
Brak okładki
Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945-1950
Brak okładki
La Via dell'Ambra dal Baltico all'Alma mater. Atti del Convegno italo-baltico svoltosi all'Università di Bologna dal 18 al 20 settembre 1991
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009)
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Zapisane : reportaż międzywojenny interpretowany przez pisarzy i historyków literatury
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Wspominając Gombrowicza
Brak okładki
Norwid mniej znany - przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego
Brak okładki
Stulecie Gombrowicza [1904-1969]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej 28 X 1918 r. w Galicji pierwszego polskiego rządu dzielnicowego
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Świętokrzyscy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Folia Orientalia
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)