Rocznik 2021
Dokąd prowadzą "ścieżki cyganerii"? : o domniemanych i rzeczywistych protestach bohemy artystycznej : (na wybranych przykładach z połowy XIX wieku)
Nieznana korespondencja Tadeusza Zielińskiego z Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
Przydrożne figury maryjne w Świętej Lipce i okolicy
O czym warto pamiętać, gdy przyjdzie szukać odpowiedzi na tak postawione pytanie?
Kartoteka rozrzucona : fotograficzna podróż z Różewiczem
 
Rocznik 2022
Józef Mackiewicz (1902-1985) : antykomunizm jako imperatyw kategoryczny
Julius Eduard Teusz (1845-1912) : odkrywca, botanik i plantator
infanzia rubata : I bambini liberati ad Auschwitz
Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942-1948
Eklezjalni agitatorzy polskości Górnego Śląska
 
Rocznik 2023
Brak okładki
100 lat : historia Naukowego Koła Chemików Wydziału Chemii UAM w Poznaniu 1923-2023
Zależność i wyzwanie : Argentyna wobec rywalizacji Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych 1930-1946
Nauczyciele polscy w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej lat 1945-1999
Powstanie styczniowe : 1200 bitew do polskości
Brak okładki
Poczet prezesów Towarzystwa : Towarzystwo ku Upiększaniu Miasta Śremu, Towarzystwo Miłośników Śremu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
Brak okładki
Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku
Brak okładki
Szukanie ojczyzny
Brak okładki
Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej
Brak okładki
Listy 1973-2000
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Ulica Żółwiego Strumienia
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]. Piewca prawdy o człowieku
Brak okładki
Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą
Brak okładki
Gębą stąd
Witold Gombrowicz - ja!
Brak okładki
Błagam, tylko nie profesor. Wypominania i anegdoty
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej
Brak okładki
Rząd obrony narodowej" Wincentego Witosa (24 VII 1920 - 13 IX 1921). Pozycja prawno-ustrojowa i dokonania w polityce wewnętrznej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Na Libelta 4. Monografia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Ryszard Błażyca [1896-1981] i Rozalia Kajzer-Piesiur [1909-1977]. Pierwsi górnicy olimpijczycy
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Folia Orientalia