Rocznik 2021
Historia Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie koło Wrocławia (1930-2020)
Patientia et misericordia, poena et signum : the picture of a diseased person and the disease in Mediaeval narrative sources
Ludzie partii : pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR i PZPR w Gdańsku w latach 1945-1956 na tle swojej epoki
Arcana : kultura, historia, polityka. 2021 [nr] 1-2
Spotkanie po latach : sylwetki i wspomnienia o pracujących dla oraz wokół nakielskich hrabiów Henckel von Donnersmarck
 
Rocznik 2022
Ostra sztuka : gotyk na ziemi radomskiej
Pozdrowienia znad rzeki Brdy : od Opławca do Rybiego Rynku
Brak okładki
On the scales of European balance : Poznań and Greater Poland in the diplomatic games of the great powers in 1813-1815
Brak okładki
Marian Turski : doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Akta miasta Kryłowa 1616-1807
 
Rocznik 2023
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Wstawać rano, pisać, a potem na jagody
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Brak okładki
Aleksander Wat [1900-1967] und "sein" Jahrhundert
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Strony autobiografizmu
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
Brak okładki
Stulecie Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Kontrowersje wokół wystawionych w Państwowym Teatrze im. Stefana Żeromskiego sztuk: "Pluskwa" Majakowskiego i "Ślub" Gombrowicza
Brak okładki
Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku
Brak okładki
Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Znane i nieznane epizody pobytu "chłopskiego premiera" Wincentego Witosa w powiecie jarosławskim
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. T. 1
Brak okładki
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce - wartości w polityce. Księga jubileuszowa ofiarowana pani profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 1: (1918-1945)
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Księga pamiątkowa czterdziestolecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle 1962-2002
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały