Rocznik 2021
Historia administracji w Polsce : 1764-2020
Zarys historii Ogniska TKKF "Ognisko" w Częstochowie
Mikołaj Zebrzydowski jako nauczyciel buntów w dramacie Ludwika Orpiszewskiego = Mikołaj Zebrzydowski as a master of rebellions in Ludwik Orpiszewski’s drama
90 lat Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie
Socjotopografia a pułapki ksiąg miejskich, czyli Uwagi na marginesie pracy Krzysztofa Mrozowskiego "Przestrzeń i obywatele Starej Warszawy od schyłku XV wieku do 1569 roku", Warszawa 2020, ss. 369, mapy, plany, wykresy
 
Rocznik 2022
Nie)zapomniane rodziny : pamięć o dynastii Karađorđeviciów w Serbii
Ponowoczesne podejście do nowoczesnego muzeum : Muzeum Historii Polski na tle muzeów w Europie Środkowo-Wschodniej
Wpływ stosunków z państwami ościennymi oraz wybranymi organizacjami międzynarodowymi na kształt systemu politycznego Angoli w latach 1975-2002
Życiorys naukowy i próba podsumowania osiągnięć prowadzonych badań przez prof. dra hab. Tadeusza Rynkiewicza
Wspomnienia księdza Stefana Pawlaczyka salezjanina z niemieckiego obozu koncentracyjnego Gusen
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Dzieje pracy misyjnej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Afryce w latach 1973-2023
Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655
Wóz Drzymałów pod szwedzkim zaborem : transdyscyplinarne badania pamięcioznawcze nad chłopskim dziedzictwem : księgi wtóre
Polacy i Niemcy, szlachta i włościanie : ziemia swarzędzka w XIX wieku
République en lutte : Pologne 1939-1945
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej [1909-1984]
Portrety z historią
Brak okładki
Confins de l'ancienne Pologne, Les. Ukraine-Lituanie-Bielorussie XVIe-XXe siecles
Brak okładki
Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române
Brak okładki
Czeslaw Milosz [1911-2004]. On the imagination of twentieth-century man
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Jaśnie panicz [Witold Gombrowicz]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
Brak okładki
Publicystyka
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych Gorzów Wlkp. 1946-1996
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Almanach Leżajski