Rocznik 2021
Szyfr Jana Żdżarowskiego ( -1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku
Migracje Asyryjczyków z Iranu w czasie I wojny światowej : fragmentaryzacja tradycji i nowe formy religijności
Studukatówka bydgoska 1621 Zygmunta III Wazy : najbardziej spektakularna polska moneta = The Poland 1621 Gold 100 ducats : The most spectacular coin in Polish numismatics
Władze powiatu białostockiego w pierwszych miesiącach niepodległości (rys historyczno-prawny)
Polscy imigranci w Stanach Zjednoczonych wobec konfliktu zbrojnego na Kubie w 1898 r. w świetle prasy polonijnej
 
Rocznik 2022
One szły do maja : historia najdłuższego marszu śmierci II wojny światowej = They marched on until May : the history of the longest death march of World War II
Svìtoglâdna paradigma bdžìlʹnicʹtva ukraïncìv Nadsânnâ : vìzìâ bdžoli, pasìčnika ta jogo obrâdovogo kalendarâ : ukraïnsʹko-polʹskì etnografìčnì paralelì = The spiritual paradigm of beekeeping of Ukrainians of Nadsiannia : vison of bee, and your ritual calendar's : ukrainian-polish ethnographic parallels
Leon Piesowocki : artysta generała Władysława Andersa = Leon Piesowocki : an artist of general Władysław Anders : katalog wystawy
Katalog wzorników tkackich w zbiorach Muzeum Ziemi Prudnickiej = Subor tkalcovských vzorníků ve sbírkách muzea Prudnicka
Portret z violą
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Dziedzictwo romantyzmu
Brak okładki
PRL - "normalny" kraj
Brak okładki
Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza [1911-2004]
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej [1909-1984]
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w przedwojennej Polsce
Brak okładki
Gombrowicz emigrantów. Na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich "Wiadomościach"
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Wspomnienia polskie
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja: Cz. 2: Konstanty A[leksander] Jeleński, François Bondy, Dominique de Roux
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Mąż stanu, wybitny polityk, przywódca ruchu ludowego. W 60-tą rocznicę śmierci Wincentego Witosa (1945-2005)
Brak okładki
Wincenty Witos i Józef Piłsudski w walce o niepodległość Polski. [Cz.] 1-2
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce - wartości w polityce. Księga jubileuszowa ofiarowana pani profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych Gorzów Wlkp. 1946-1996
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
140 lat tarnowskiego Ogrodnika : Tarnowska Szkoła Ogrodnicza - historia i współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach 1881-2021
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Wałeckie środowisko olimpijskie
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały