Rocznik 2021
Cud w Rokitnicy
Okupacyjne uwarunkowania pomocy ukrywającym się Żydom w Generalnym Gubernatorstwie
Cztery publikacje o Zofii Rydet
Społeczna aktywność posła Jana Pieniążka (1881-1963)
Archeologia "cmentarza katyńskiego" w Kijowie-Bykowni
 
Rocznik 2022
Leksykon logików polskich : 1900-1939
Brak okładki
100 lat Koła Łowieckiego "Św. Hubert" w Radomiu : 1921-2021
Czarny sport, czyste emocje : historia sportu żużlowego w Rybniku 1932-2022
Ludzie wolności : wielogłos polski
Brak okładki
10-lecie "Kapeli Bukowiacy" 2012-2022
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Cmentarz Komunalny Północny Warszawa Wólka Węglowa : funkcjonariusze i żołnierze PRL
Walka z nędzą na Bałutach i inne pisma o dobroczynności
Gdy nieme groby przemawiają... : Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla. Cz. 3
Bez pożegnania : dzieje Związku Krakowian w Izraelu
Związek Zawodowy Literatów Polskich w latach 1920-1939
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Listy o gospodarstwie literackim
Brak okładki
Ścieżkami pisarzy. T. 1: Studia i szkice o Krakowie
Brak okładki
Z listów
Brak okładki
Trzynaście arcydzieł romantycznych
Brak okładki
Ukraina, Polska, świat. Wybór reportaży i artykułów
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Listy i pamiętnik
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Zakopanem. Kilka uwag o projekcie "powieści złej"
Brak okładki
Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1963
Brak okładki
Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe 4 XI 1988
Brak okładki
Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
Brak okładki
Dzieła Wybrane. T. 1-5
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000. Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.)
Brak okładki
Marzec 1968 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały