Rocznik 2021
Specyfika, działalność i osiągnięcia NSZZ "Solidarność' Regionu Wielkopolska Południowa
Mniejszości narodowe na Warmii i Mazurach (1945-1989) : stan badań
Arabska Wiosna - lokalne wydarzenie o zasięgu światowym? : wpływ incydentów z 2011 roku na sytuację międzynarodową
Zarys biografii Mieczysława Fejgina, osobistego lekarza Bieruta
Wspólnota różnorodności : Katedra Projektowania Graficznego = Community of diversity : Graphic Design Department
 
Rocznik 2022
Pokój ryski : wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy
Brak okładki
VIII Zjazd Absolwentów Wydziału Budowy Okrętów i Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej z lat 1968-1975 (i lat pobliskich) po około 50 latach od zakończenia studiów
Brak okładki
Słownik działaczy i współpracowników Solidarności Walczącej 1982-1990 : 300 nowych notek biograficznych : praca zbiorowa
Archivum seu thesaurus Universitatis et acta aliorum officiorum : studia ofiarowane dr hab. Annie Łosowskiej na czterdziestolecie pracy naukowej
Gwiazdy kina PRL
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Historia ŁOZP i łódzkiego pływania
Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny w latach 1991-2006
Brak okładki
Na styku kultur i narodów : galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. T. 52,
Stefan Starzyński - gospodarz stolicy w latach 1934-1939
Brak okładki
Historia 4 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Materiały z sesji naukowej, Białystok 2-4 grudnia 1988
Brak okładki
polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Dankens und der Literatur Polens im Exil, Die
Język, literatura i kultura polska w świecie
Brak okładki
Dziedzictwo romantyzmu
Gabriel Narutowicz [1865-1922] - prezydent RP we wspomnieniach, relacjach i dokumentach
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Modernism - representations of national culture
Brak okładki
Listy do Juana Carlosa Gómeza
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
Czesław Miłosz i rewolucja
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Bezpieczeństwo i granice Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa
Brak okładki
Na szlaku niepodległości
Dla dobra rządu chłopskich dusz... Wiciarz, ludowiec, nauczyciel, uczony. Księga pamiątkowa pamięci profesora Józefa Ryszarda Szaflika
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
Brak okładki
Informacja o odsłonięciu obelisku upamiętniającego pobyt Wincentego Witosa w Radzyminie w sierpniu 1920 r
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Brak okładki
Marzec 1968 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000. Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.)
Brak okładki
Dziewięćdziesięciolecie] 90-lecie Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim. Praca zbiorowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Almanach Leżajski